Mobirise

Title with Solid Background Color

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Amely létrejött

egyrészről: F&L Computer Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.

 Cím: 7629 Pécs, Bocskai utca 5.,

 Adószám: 14805626-2-02,

 Cégjegyzékszám: 02-09-074276,


továbbiakban mint Szolgáltató, másrészről a szolgáltatóval szerződött partner, továbbiakban mint Megrendelő és Előfizető (együttesen: Felek) között.


Rendszergazdai, üzemeltetési tevékenységek – folyamatos megbízás esetén

A szolgáltatási szerződést a Felek az alább felsorolt feltételek szerint kötik:

1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által üzemeltetett számítástechnikai rendszereket, szoftvereket üzemelteti, karbantartja, és folyamatos kapcsolatot tart a szoftverek és hardverek szállítóival.

2. A Megrendelő részére szükség esetén szoftver és hardver szaktanácsadást biztosít.

3. A Szolgáltató a javítás, illetve kiszállítás díját nem, de az anyagköltséget Megrendelőnek leszámlázza.

4. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató munkájához biztosítja a megfelelő eszközöket (hozzáférés a számítógépes rendszerekhez stb.)

5. A munkavégzés helye: A Megrendelő telephelye, székhelye vagy egyéb működési területe, melyet a Megrendelő határoz meg.

6. A Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató havonta benyújtott számlája ellenében (Takarékbank 50800111-11059008 számlaszámra) 8 banki napon belül átutalja. Az informatikai rendszerben történő bármilyen változás (pl.: új munkaállomás üzembe helyezése) a szolgáltatás összes díjtételét a szerződési melléklet szerint módosítja.

7. A Szolgáltató – nem várt meghibásodás, illetve problémafelmerülés esetén biztosítja elérhetőségét munkaidőben (8:00 - 16:00 óráig) mobiltelefonon. A felmerült probléma elhárítását a lehető leghamarabb, de legkésőbb 48 órán belül megkezdi.

8. A Szolgáltatót szakszerűen gépkezelés, illegális szoftverek használatából keletkező hátrány, idegen beavatkozás, elemi kár, mentés elmulasztása, hálózati feszültség-kimaradás, rongálás, erőszakos behatolás, leltárhiány, nem hivatalosan megvásárolt szoftverek használatától eredő károk esetén felelősség nem terheli.

9. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálya alatt tudomására jutott adatokat, információkat üzleti titokként köteles kezelni. 

Azokat illetéktelen harmadik személynek nem adhatja ki, és nem használhatja fel saját céljaira sem a szerződés hatálya alatt, és azt követően se. 

A Szolgáltató adatokat csak a Megrendelő által írásban megnevezett személynek, hivatalnak, könyvelőirodának adhat át.


10. A Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést bármelyik fél írásban, rendes felmondással, 30 napos felmondási határidővel szüntetheti meg.

11. A szerződés elválaszthatatlan részét képzi a szolgáltatások díjtételeit tartalmazó melléklet. A Szolgáltató a feltüntetett díjtételeket a szerződés aláírásától számítva visszavonásig garantálja. A díjtételek csak a Megrendelővel történt eredményes egyeztetés után módosíthatók.

12. A jelen szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos PTK szerződésekre vonatkozó előírásai az irányadóak.

13. A szerződő Felek az esetleges jogvitáikat peren kívüli tárgyalással kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Pécsi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.


Webhosting, e-mail, üzemeltetési szolgáltatások

Irányelvek

A Szolgáltató szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt:

• Megbízható, folyamatos szolgáltatás nyújtása minden ügyfelünk számára.

• Mind a saját, mind a mások rendszere és hálózata biztonságának biztosítása.

• Megfelelés a hatályos törvényi rendelkezéseknek, jogszabályoknak.

• Az Internet erőforrásainak védelme, azok felelős használatának serkentése.

• Az egyéni felhasználókhoz kapcsolódó információk és tevékenységek bizalmasságának és biztonságának megőrzése. Nem figyeljük meg rendszeresen a felhasználók tevékenységét, kivéve a rendszer és a vonalak kihasználtságát felmérő méréseket. Mindemellett erőfeszítéseinkkel az internet közösség jó állampolgárait támogatjuk és megfelelő válaszlépést teszünk, ha tudomásunkra jut szolgáltatásunk nem megfelelő használata. (pl. szerzői jogok védelme, vagy spam). Amennyiben egy felhasználó tevékenysége megsérti a Szolgáltató szolgáltatási irányelveit, fenntartjuk magunknak a jogot a szolgáltatás azonnali, előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Mi előnyben részesítjük a nem helyénvaló viselkedéssel kapcsolatban is az előfizetők tájékoztatását, figyelmeztetését és a felhívást a tevékenységen való változtatás szükségességére, azonban a Szolgáltatási irányelvek súlyos megsértésének a szolgáltatás azonnali félbeszakítása és megszüntetése lehet az eredménye. Bármilyen okból is nem megfelelő vagy esetleg késlekedő a fellépésünk, hogy érvényre juttassuk elvárásainkat és ezeket az irányelveket, ez soha nem tekinthető jogfeladásnak a részünkről.


1. A szolgáltatás tárgya

1.1. A szolgáltatás tárgya az flcom.hu oldalon kínált árucikkek, szolgáltatások. A Szolgáltató a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2. Az flcom.hu weboldalon feltüntetett árak és szolgáltatások nem kötelező érvényű ajánlat tételnek minősülnek.

1.3. A telefonon vagy e-mailben történő megrendelés és annak e-mailben történő visszaigazolásával a 45/2014.(II.26.) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre magyar nyelven a Szolgáltató, valamint azt Előfizető között.

1.4. A teljesítés feltételei szolgáltatástól függően változhatnak, amelyről a Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt. 

1.5. Szerződés nem jön létre amennyiben harmadik féltől közvetített vagy harmadik fél által biztosított szolgáltatásoknak a teljesítés megkezdése előtt változnak a feltételei és azt a Felek nem fogadják el.

1.6. Az így megkötött szerződés a felek között írásbeli szerződésnek minősül.

1.7. A szerződéskötés magyar nyelven lehetséges.

1.8. A megrendelt szolgáltatásokat Szolgáltató úgy biztosítja, hogy a Szolgáltatáshoz szükséges hozzáféréseket és a szükséges információkat az Előfizető részére e-mailben elküldi.


2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, amelyek azonban nem haladhatják meg naptári évente összesen a 72 óra időtartamot és nem tartoznak bele a 3. fél által biztosított szolgáltatások. 

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől és befizetéstől számított 8 munkanapon belül biztosítani.

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldali rendszerhez. 

2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. 

2.5 A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra.

2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, az információhoz való hozzájutást nem biztosítani, az információt eltávolítani vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi: 

2.6.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.6.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra

2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése (SPAM) valamint más felhasználók zaklatása. Előfizető esetleges gondatlanságából vagy szándékosságából eredő SPAM küldés következményeiért (pl.: SPAM listára való kerülés) a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de minden tőle elvárható módon - külön költségek fizetése nélkül - megtesz az optimális szolgáltatásbiztosításáért.

2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.6.5 A 2001. évi CVIII. törvény (Eksz.) 13.§ (4) bekezdése alapján szerzői jogi, védjegy oltalomból eredő jogsértésről szóló értesítés alapján.

2.7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, FTP stb., elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető teljes büntetőjogi felelősséget vállal a tárhelyre feltöltött adatokért és azokat saját felelősségére tárolja a szervereken.

2.8 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.

2.9 A szolgáltató nem jogosult a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

2.10 A Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként a más által rendelkezésre bocsátott, továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért - az EKSZ. 8-12. §-okban meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel. Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni,amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Szerzői jogi és védjegyoltalomból eredő jogsértés esetében akkor nem felel a más általrendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, ha lefolytatja az EKSZ. 13. § szerinti eljárást. Nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben az EKSZ. 7-11. § vagy a 13. § szerint járt el.

2.11 A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan országokból való állandó elérhetőségért (az adott országokból való folyamatos ping-elésért), ahonnan általában az átlagosnál több hackertámadás, DOS támadás érkezik. (pl.: Kína), mert sokszor kell több tartományt tiltani. Szintén nem vállal felelősséget a Szolgáltató azon esetben, ha egy harmadik szolgáltató hálózati beállításai meggátolják a csatlakozást.

2.12 Szolgáltató nem SSL tanúsítvány kibocsátó, az SSL tanúsítványokat a Szolgáltató oldalán feltüntetett harmadik fél bocsájtja ki. Szolgáltató az SSL-ekért vagy azok telepítéséért nem vállal felelősséget, de minden technikai eszközt az Előfizető rendelkezésére bocsájt, hogy az SSL-ek az éppen aktuális internetes normák, a különböző cégek és eszközök követelményeinek megfeleljen és ezeknek megfelelően telepítésre kerüljenek az Előfizető részéről. SSL tanúsítvány használatából vagy annak érvényességének lejáratából származó hátrányokért vagy károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.13 Előfizető célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításai esetén Szolgáltató az Előfizető figyelmét erre köteles írásban felhívni. Amennyiben Előfizető a felhívás ellenére írásban fenntartja utasítását, Szolgáltató a jelen szerződést felmondhatja, illetve a szerződéstől vagy teljes, vagy részleges elállhat, vagy az Előfizető kockázatára az Előfizető utasításait teljesítheti. Szolgáltató köteles az utasítás teljesítését megtagadni, amennyiben annak végrehajtása jogszabálymegsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét és vagyonát.

2.14 Szolgáltató jogosult egyoldalúan megszabni a szolgáltatás esetén a szolgáltatásokhoz kapcsolódó határidőket. Amennyiben az Előfizető késedelembe esik (pl. domain késői meghosszabbítása) úgy Szolgáltató jogosult az árlistában foglalt és korábban alkalmazott díjakon felül egyedi, külön díj kiszámlázására.

2.15 Szolgáltató jogosult a felfüggesztésre, törlésre, inaktiválásra került szolgáltatások Előfizető által kért visszaengedélyezésére egyedi, külön díjat meghatározni vagy a visszaengedélyezést megtagadni.


3. Az előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év minden napján.

3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez Előfizető oldalán szükséges hardver, szoftver, license, telekommunikációs és emberi feltételeket biztosítani.

3.3. Az Előfizető elismeri, hogy az internet több résztvevő hálózatból áll össze, amelyek külön tulajdonban vannak és nem állnak a Szolgáltató ellenőrzése alatt. Ezért a Szolgáltató nem felelős az olyan felmerülő károkért, amelyek a szolgáltatásnak a Szolgáltató által nem ellenőrzött hálózatok vagy más internet szolgáltatók tevékenysége miatt következik be (pl. üzemzavar, megszűnés okozta átmeneti vagy tartós el nem érhetősége, más internet szolgáltatók által továbbított ügyfél adatok átviteli hibája, számítógépes vírusok, férgek, számítógépes szabotázsok és támadások).

3.4. Az Előfizető kártalanítja a Szolgáltatót és alvállalkozóit, bármely harmadik személy általi követeléssel, perrel, akcióval és eljárással összefüggésben keletkezett olyan kár miatt. Amelyek: 

-a jelen ÁSZF-ből és az előfizetői szerződésből eredő kötelezettségek Előfizető általimegszegéséből; 

-az Előfizető bármely ügyfelének vagy bármely harmadik személy végfelhasználónak a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen (ideértve különösen, de nem kizárólag a szolgáltatáshasználata során továbbított tartalomra vonatkozó, vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből eredő) követelésekből ered, 

-a szerzői jog, vagy bármely szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jog megsértéséből,becsületsértésből, obszcén, trágár, sértő, rasszista, indokolatlanul erőszakos, fenyegető,megfélemlítő vagy zaklató anyag közzétételéből vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből származó követelésekből ered.

3.4.1 Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásához biztosított erőforrási limitek olyan jellegű túllépése esetén, amely a Szolgáltató hálózatában, szerverében, infrastruktúrájában károsodást, kimaradást, teljesítményvesztést okoz vagy a Szolgáltató máselőfizetője számára a Szolgáltató szolgáltatásában teljesítménybeli, felhasználó-élménybeli csökkenést okoz, az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a szolgáltatást. Erőforrási statisztikákat tárhely és VPS esetén a Szolgáltató biztosít, tárhely esetén a cPanel resource usage / erőforrás használat menüpontja alatt VPS esetén a VPS admin felületen.

3.4.2 Irányadó maximális tárhely erőforrás használat másodpercenként azokban a tárhely csomagokban, amelynél az flcom.hu weboldalon nincs ettől eltérő adat jelezve:

–Tárhely méret: Csomagban meghirdetett méretek.

–Processzor használat: 3 Ghz

–Fizikai memória használat: 1024-2048 MB (nem egyenlő a php memory limittel, ami 192-256MB szervertől függően)

–Virtuális memória használat: 4048 MB

–Egyidejű bejövő kapcsolat: 20 db / másodperc4

–Tárhelyen futó összes kapcsolat a processzor felé: 100 db / másodperc

–I/O, merevlemez használat: 1024 KB/s

–Fájlszám (inodes): 200 000 db

–Forgalom: 200 000 MB havonta. 

Ezen limiteket az Előfizetőink közel 99%-a nem éri el, így őket gond nélkül kiszolgálja a Szolgáltató. Amely Előfizető tárhely használatához ez az erőforrás esetleg mégsem elég, ott a Cloud tárhelyek előfizetése jelenthet megoldást, ahol az oldalon felültetett külön erőforrások járnak. Szolgáltató a biztosított limitek eléréséből, túllépéséből és ennek következményeiből eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. A limitek a cPanel admin felületen folyamatosan nyomon követhetőek.

3.5 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.6 Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem vagy a fizetés megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, a domain átregisztráció megakadályozására (pl.: registerlock alkalmazására, auth kód visszatartására), további megrendelések teljesítésének megtagadására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.7.1. Az Előfizető felel az általa megadott kapcsolattartói adatokért és azok hitelességéért és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos adatokról, hosszabbításokról, információkról e-mailben küld értesítéseket. Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni e-mailben. A bejelentés elmaradásából származott esetleges károkért az Előfizetőt terheli a felelősség.

3.7.2. A szolgáltatással kapcsolatos technikai és adminisztratív (beleértve a tulajdonváltást is) változtatásokat írásban kell jelezni a Szolgáltató felé. A szolgáltatások esetén ez az e-mail cím az elsődleges azonosító, amely vitásesetben alkalmas a tulajdonos azonosítására. Domain név esetén azonban a 10. pontban jelzett szervezetek regisztrációs szabályzatai elsősorban az irányadóak.

3.8 Az Előfizető elfogadja, hogy (Magyarázat: Az oldalak nagyon nagy része ezeket a feltételeket gond nélkül teljesítik, így ez csak nagyon kevés oldalt érint. A limitek oka az, hogy túllépés esetén a szerver és a többi weboldal elérhetetlenné válhat. Természetesen amennyiben egy tervezett és időszakos nagyobb terhelés várható, érdemes felvenni velünk a kapcsolatot, hogy a limiteket tudjuk-e időszakosan megnövelni.)

3.8.1 Nem futtathat bármiféle interaktív real-time chat alkalmazást, amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.

3.8.2 Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat.

3.8.3 Nem használhatja a szolgáltatásokat TOR vagy egyéb hasonló szolgáltatásokon keresztül.

3.8.4 Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.

3.8.5 Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.

3.8.6 Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.

3.8.7 Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:- „Phising” oldalakat- Videómegosztó ("youtube-féle") weboldalt- Ingyenes játékmegosztó oldalakat - Topsites, aukciós oldalak - IRC Szkriptek/Bots - Proxy SSzkriptek/Anonymizers - Kalóz Szoftverek/Warezok, Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic) - AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak - IP Scanners - Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások - Online-channel alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)- Spam szkriptek, mail bombers - Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók) - Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre - File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)- Kereskedelmi jellegű audio streaming- Zálog/Bank kötvény oldalak, programok- High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak- Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)- Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül- Prime Banks Programok- Lottó oldalak- MUDs/RPGs/PPBGs- Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak- Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak- Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalakat- Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek- Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról- Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrow-fraud.com)- Mailer Pro.

3.8.8 Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke).

3.8.9 Nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban.

3.8.10 PHP include-okra csak így hivatkozhat: "include.php" és nem„http://domainnev.hu/include.php”)

3.8.11. Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

3.8.12 Előfizető elfogadja, hogy amennyiben oldala harmadik fél érdekeit sérti és/vagy büntetőeljárás van folyamatban a weboldalán tárolt adatok miatt, és erről a Szolgáltató értesítést kap, Szolgáltató előzetes értesítés nélkül a domain és/vagy tárhely szolgáltatást szüneteltetheti az eljárást indító hivatal kérésének megfelelően.

3.9 Nem Viszonteladói Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

3.10 Előfizető köteles weboldalát frissíteni 30 napon belül, amennyiben a weboldala által használtrendszerekről ismert biztonsági hibák, rések keletkeztek, illetve 7 napon belül, amennyiben erről a Szolgáltató tájékoztatja.

3.11 Az Előfizető által használt tárhely és tartalmának (fájlok, levelek stb.) mentése az Előfizető feladata, amelyre több lehetősége is van (cPaneles felületen adatmentés, Softaculous által telepített rendszerek Softaculous-on keresztül történő, adatmentése, FTP-n és phpMyAdminon keresztüli adatmentés, esetleges weboldalakba (pl. CMS) épített adatmentés. Szolgáltató szerver oldali adatmentést a szolgáltatáson kívüli díjmentes lehetőségként biztosítani kívánja a napi, heti, havi és esetlegesen ennél több adatmentést, de ennek elmaradásáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal. 

3.12 Előfizető számára Szolgáltató hozzáférést és kiszolgáló rendszereket biztosít. Amennyiben Előfizető ezek segítségével a megfelelő beállításokat nem tudja elvégezni, és Szolgáltatótól kéri a beállítások elvégzését, Szolgáltató jogosult ezért munkadíjat felszámolni


4. A szerződés időtartama, felmondás

4.1 A szolgáltatási szerződés a megrendeléskor az Előfizető által megadott határozott időtartamra szól és rendes felmondással fel nem mondható, csak az Előfizető és a Szolgáltató közös megegyezésével szüntethető meg. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés rendkívüli felmondása az ÁSZF Előfizető általi megszegése esetén lehetséges a Szolgáltató részéről, azonnali hatállyal, amelyesetben az Előfizetői fizetési kötelezettsége továbbra is fent áll. A Szolgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésének, erről külön jelzést küld a Szolgáltató az Ügyfélnek.

4.2 Havi előfizetés esetén – amennyiben külön megállapodás nem született Felek között határozott időtartamról – a szerződés felmondási határideje mindkét fél részéről 30 nap. Negyedéves, féléves éves vagy hosszabb időtartamú szerződés esetén a felmondási határidő 30 nap.


5. ÁSZF változásai, Árváltozások

5.1 A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát.

5.2 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban erről köteles tájékoztatni az Előfizetőt a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-nek a honlapján történő közzétételével vagy e-mailben. Előre kifizetett határozott idejű és teljesítés alatt álló szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.


6. A szerződés hatálya

6.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

6.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.

6.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést – a jogszabályok és a jelen ÁSZF általszabályozott eseteken kívül - meg kívánná szüntetni, köteles a Szerződés határozott időtartamának a lejártáig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés megszüntetésekor egy összegben megfizetni. A megszüntetés kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

6.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen ÁSZF-et megszegi.

6.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

6.6 A Szolgáltató automatikus felmondásnak veheti azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybe vett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Előfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF-be ütköző tevékenységet esetén) A Szolgáltató az előre kifizetett Szolgáltatásokat csakúgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.


7. Domain regisztráció

7.1 Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN(www.icann.org stb.)

7.2 Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl. nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül) 

7.3.1 Előfizető köteles aláírt igénylőlapot biztosítani vagy jogszerűen, a domain.hu szabályainak megfelelően elektronikusan benyújtani. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre. A domain alatti tartalomért és a megadott adatokért az Előfizető büntetőjogi felelősséget vállal.

7.3.2 Előfizető felszólíthatja a Szolgáltatót a domain bejegyzésére, bármikor, amikor annak indítása nem történt meg és a fizetési kötelezettségének és dokumentum vagy elektronikusregisztráció beadási kötelezettségnek az Előfizető már eleget tett.

7.4. A Szolgáltató felé az Előfizető kötelező jelezni, ha a befizetés után a domain regisztrációs papírokat vagy az elektronikus regisztrációra Szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapon belül.

7.5. A Szolgáltató a domain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a domain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített domain regisztrációs költséget az Előfizető részére köteles visszautalni.

7.6. Előfizető elfogadja, hogy a domain.hu hatályos szabályzata alapján a .hu domain csak évente hosszabbítható meg a Szolgáltató által, még ha Előfizető több évre ki is fizette a regisztrációs költséget. Előfizető kötelezi magát arra, hogy ez idő alatt a domaint nem regisztrálja át másikszolgáltatóhoz, hogy a domain hosszabbítás, megújítás a Szolgáltató által teljesíthető legyen. Amennyiben Előfizető mégis másik regisztrátorhoz viszi át a domain nevet, ezzel kijelenti, hogy lemond mindenféle pénzügyi és egyéb követeléssel a Szolgáltató felé.

7.7. Az elektronikus .hu domain regisztráció kizárólag új, még nem létező domain delegálására érvényes, adatmódosításra és átregisztrációra vagy egyéb domain szolgáltatásra nem.

7.8. Előfizető tudomásul veszi, hogy - .hu hazai rendszer sajátossága miatt - a több évre szóló domain hosszabbítást kizárólag a Szolgáltató adatbázisába vezeti fel, a hazai regisztrációs rendszer(HUREG) csak évenkénti megújítást tud végezni. Előfizető elfogadja, hogy a korábban Szolgáltató részére megfizetett hosszabbítási díj nem jár vissza Előfizető részére akkor sem, ha a domain nevet a kifizetett időtartam közben másik regisztrátorhoz viszi.

7.9. Szolgáltató egyoldalúan bevezetheti a domain nevek automatikus meghosszabbítását.


8. Vis major

8.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

8.2. Nem minősül Vis majornak az a fajta hacker támadás, SPAM küldés, amely az Előfizető gondatlanságára vezethető vissza és a Szolgáltató vagy egyéb hivatalos szerv felszólítására sem végezte el a szükséges megelőzési intézkedéseket, holott tudatában volt a lehetséges veszélyeknek.

8.3. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.


9. Pénz visszafizetési garancia, elállási jog

9.1. 30 napos tárhely visszafizetési garancia: A megrendelt tárhely szolgáltatásra a Szolgáltató a megrendeléstől számított 30. napig a megrendelt tárhely szolgáltatásért kifizetett összeget teljes mértékben visszatéríti, amennyiben azt a Megrendelő kéri, kizárólag azon esetben, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatáshoz kapott ingyenes ajándékokat nem használta fel. Amennyiben az ajándékok felhasználásra kerültek, az ajándék értékét a visszafizetésnél a Szolgáltató levonhatja, maximum a visszafizetendő díj 100%-ig. Minden olyan más esetben, amikor az esetleges visszatérítés oka a szerződésben foglaltak szerint nem a Szolgáltató hibájára vezethető vissza, illetve a megrendelést számított 30. napon túl ezen kérésekkel szemben a Szolgáltató minden felelősséget elhárít és a követelést nem teljesíti. 

9.2. A Szolgáltató a honlapon feltüntetett feltételek mellett biztosít lehetőséget azon szolgáltatások tesztelésére, amelyiknél ezt a weblapon feltüntette.

9.3. Akciós szolgáltatások összevonása, együttes igénybevétele nem lehetséges!

9.4. Előfizető kérése alapján Előfizető számára végzett egyedi vagy rendszergazdai szolgáltatás (szerver, VPS telepítés, konfiguráció) díja nem visszatéríthetőek.


10. Panaszkezelés, reklamáció

10.1. A panasz ügyintézés postán és elektronikusan történhet.

10.2. A panaszkezelés módja: Amennyiben az Előfizetőnek az előfizetői szerződéssel vagy az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos panasza, reklamációja van, a Szolgáltató ügyfélszolgálatához kell fordulnia elektronikusan e-mailben vagy postán. Az ügyfélszolgálat a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és ennek eredményéről az Előfizetőt értesíti. Ha az Előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról szóló elektronikus vagy postai levelezésmásolati példányát az Előfizető részére átadja. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén pedig a Szolgáltatónak az Előfizetőt írásban kell tájékoztatnia arról, hogy mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, megjelölve az illetékes hatóság illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos- és internetes elérhetőségét valamint a levelezési címét.

10.3. A vonatkozó jogszabályok keretein belül el nem intézett panaszával az alábbi fórumokhoz for-dulhat: 

*Online szolgáltatási szerződés esetében kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület jár el: Budapesti Békéltető Testület, címe: 1016 Budapest, Krisztina krt.99., telefonszáma: (1) 488-2131, fax száma: (1) 488-2186, e-mail : bekelteto.testulet@bkik.hu ). Az online vitarendezési platform elérhető: http://ec.europa.eu/odr.

* Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztály: 1016 Bu-dapest, Krisztina krt. 99. Telefon: (+36 1) 488 2158

* Pécsi Járásbíróság. Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 14. 

* Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: Ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Visegrádi 106. Telefon: 1/4680673

* Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. 1088 Budapest, József krt. 6. Tel.: 1 / 459-4999


11. Hibabejelentés

Előfizető technikai hibabejelentést telefonon vagy e-mailben jelenthet be. Utóbbi mindkét fél számára bármikor nyomon követhető. Szolgáltató köteles - akár automatikus e-mail formájában – 24 órán belül reagálni és visszajelezni. Szolgáltató bár minden tőle telhetőt megtesz a hiba orvoslására, azonban amennyiben az nem a szerver hibájához vagy a szolgáltatott keretrendszeren belüli rendes működéshez köthető, nem vállal felelősséget a hiba kijavításáért.


12. Egyéb

12.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és másvonatkozó jogszabályok (így különösen a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet), továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

12.2. A jelen ÁSZF-nek más nyelvre történő fordítása esetén, amennyiben annak értelmezésével kapcsolatban a felek között vita alakulna ki, a magyar nyelvű változat tartalma az irányadó.

12.3. Amennyiben jelen szerződésben egy adott témában ellentmondás tapasztalható, úgy minden esetben a legkorábban (vagyis a legkisebb sorrendben elől lévő) előforduló kikötés az érvényes.

12.4. Jelen ÁSZF elfogadásával minden Felek között történt előzetes szóbeli vagy írásbeli megállapodás érvényét veszíti.

12.5. Az ISzT által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) az Előfizető magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.

12.6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem hat ki a szerződés ill. az érintett pont egészének érvénytelenségére.